8 typów inteligencji według Howarda Gardnera

Albert Einstein powiedział: „Wszyscy jesteśmy geniuszami. Ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności wspinania się na drzewa, to całe życie będzie myślała, że jest głupia.” Natomiast Howard Gardner wyróżnił 8 typów inteligencji. Są one związane ze zdolnościami i sposobem przyswajania wiedzy przez daną osobę.
Rodzice – napiszcie o sukcesach Waszych dzieci. Nie muszą być związane z osiągnięciami szkolnymi. Może to być oryginalność w myśleniu, kreatywne rozwiązanie problemu, wytrwałość w pokonywaniu jakiejś trudności… i wiele, wiele innych.
Poniżej mała ściąga - 8 typów inteligencji Howarda Gardnera:
Inteligencja muzyczna – jeśli Wasze dziecko lubi śpiew i muzykę, nauka gry na instrumencie nie sprawia mu żadnych trudności i posiadasz bardzo dobrą pamięć słuchową.
Inteligencja ruchowa – gdy Wasze dziecko lubi lekcje wychowania fizycznego, uprawia sport, lubi bycie w ruchu i taniec.
Inteligencja logiczno-matematyczna – dziecko z łatwością rozwiązuje zadania z matematyki i fizyki, bez problemu zapamiętuje wzory chemiczne i schematy obliczeń, lubi gry i zagadki logiczne oraz arytmetyczne.
Inteligencja językowa – gdy dziecko potrafi interesująco opowiadać różne historie, czyta dużo książek, lubi uczyć się języków obcych, ma bardzo dobry słuch i bogate słownictwo.
Inteligencja przestrzenna – takie dziecko posiada świetnie rozwiniętą wyobraźnię, potrafi rysować nawet skomplikowane bryły, ma bardzo dobrą pamięć wzrokową, nie ma trudności z czytaniem mapy, jest osobą kreatywną.
Inteligencja interpersonalna (międzyludzka) – gdy Wasze dziecko jest osobą towarzyską, ma dobrze rozwiniętą empatię, potrafi trafnie interpretować zachowania innych osób, nie ma trudności z odczytywaniem stanu emocjonalnego osoby z którą rozmawia, umie rozwiązywać konflikty i spory.
Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna) – taka osoba chce żyć zgodnie z własnymi zasadami i przekonaniami, jest osobą świadomą swoich myśli, uczuć i emocji, posiada wysoka motywację, dużo czasu poświęca na refleksję wewnętrzną i analizę różnych sytuacji.
Inteligencja przyrodnicza – dziecko ma obszerną wiedzę na temat fauny i flory, lubi oglądać filmy i programy przyrodnicze, jeśli posiada zwierzę domowe to bardzo lubi się nim zajmować, potrafi hodować różne rośliny, obserwowanie zwierząt i wycieczka do lasu sprawiają mu wielka radość.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021

      

        W dniach 18 - 24 października 2021 odbywa się Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK).  To wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Celem OTK jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.

Tegoroczne hasło OTK brzmi:

"Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".


         Popularna definicja kariery mówi, że jest to droga zawodowego rozwoju człowieka, która dokonuje się w wyniku wykonywania przez niego różnych prac, pełnienia różnych funkcji   i zajmowania stanowisk. Aktualnie kariera zawodowa pojmowana jest dość szeroko – jako ogół ról i zadań życiowych podejmowanych przez człowieka. Odnosi się zatem zarówno do życia zawodowego, jak i osobistego.
Niezależnie od definicji, dla wielu ludzi kariera jest sposobem realizacji marzeń, ważnym celem życiowym, szczytem, który chcą zdobyć.
W zaplanowaniu właściwej dla siebie ścieżki kariery pomaga określenie swoich kompetencji. Kompetencje to zbiór:
- opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co),
- umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),
- postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę).
Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym człowieka.
Na szczeblu Unii Europejskiej określono osiem kompetencji kluczowych, które rozwija się w perspektywie uczenia się przez całe życie. Należą do nich:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach obcych;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość;
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Elementem wszystkich kompetencji kluczowych jest kreatywność, czyli zdolność do tworzenia nowych rozwiązań. Jest procesem umysłowym, który skutkuje powstaniem nowych pomysłów, idei lub skojarzeń. Ciągłe i szybkie zmiany, postęp technologiczny oraz konkurencja na rynku sprawiają, że ważna staje się zdolność do niekonwencjonalnego myślenia, tworzenia innowacyjnych pomysłów. Dzięki kreatywności można się wyróżnić i osiągnąć sukces.

Czy zaplanowałeś swoją karierę?
Czy dostrzegasz swoje kompetencje?
Czy wiesz jak rozwijać kreatywność?

 

List do rodziców

Drogi rodzicu, jestem doradcą zawodowym w naszej szkole i przez najbliższe dwa lata (w klasie VII i VIII) będę prowadzić dla tej klasy lekcje z przedmiotu „doradztwo zawodowe”. W poprzednich latach nauki Twoje dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej. Jednak w klasach VII i VIII doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są wpisywane na świadectwie. Uczniowie nie otrzymują na nich ocen. Być może zastanawiasz się, w jakim celu organizowane są dedykowane lekcje doradztwa zawodowego? Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc Twojemu dziecku dokonać przemyślanego wyboru swojej dalszej drogi w systemie edukacji. Nie chodzi tu o wybranie konkretnego zawodu, lecz o otwarcie umysłu na pełny zakres możliwości, odpowiadający potencjałowi. Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko lepiej pozna siebie, zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej. Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia. To ważne, byśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

W przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu –

Magdalena Pańczyk