Czas na TIK w Bogorii!

 

         Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii jest realizatorem projektu „Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii”. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, uzyskał dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Wartość całkowita projektu to kwota 318 506,25 zł, natomiast wysokość uzyskanego dofinansowania z UE to kwota 280 864,25 zł. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli  w zakresie TIK, w szczególności w zakresie wykorzystania innowacji TIK w nauczaniu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2021 roku a zakończy się 30 czerwca 2022 r.

       Zakończono realizację zadania 1 polegającego na wyposażeniu klasopracowni w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono do placówki: komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 16 szt., komputer przenośny z systemem operacyjnym i pakietem biurowym - 6 szt., drukarkę laserową kolorową, projektor/rzutnik multimedialny - 4 szt., wizualizer – 6 szt., mikrowieże – 3 szt., monitory interaktywne- 2 szt., tablice interaktywne 3 szt., roboty edukacyjne - 4 szt., czytniki e-booków, e-podręczników – 10 szt., Lab Mate Einstein + - 7 szt. Sprzęt został zainstalowany w klasopracowniach i w chwili obecnej korzystają z niego nauczyciele biorący udział w szkoleniach jak i uczniowie. Obecnie trwa realizacja zadania 2 – szkolenia dla nauczycieli. Zadanie realizowane jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie, bierze w nim udział 58 nauczycieli ZPO. Następnym etapem realizacji projektu będą szkolenia dla 200 uczniów.

 

 Dyrektor ZPO – Anna Niziałek