REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej począwszy od następnego dnia po inauguracji roku szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów 1 dzień przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym.
 3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 4. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków, tj, koszt tzw. wsadu do kotła.
 5. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły ustala się uwzględniając koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej, a także składki naliczone od tych wynagrodzeń i koszty utrzymania stołówki.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;
 • uczniowie, których dożywianie refunduje OPS lub MOPS;
 • pracownicy szkoły.
 1. Osoby na obiady są zapisywane na początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania po wcześniejszym wypełnieniu „Karty zgłoszenia dziecka na obiady” (Załącznik Nr 1) oraz „Karty zgłoszenia pracownika na obiady” (Załącznik Nr 2). Rezygnacja z obiadów również jest przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (Załącznik Nr 3).
 2. Zapisu i rezygnacji ucznia z obiadu dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 3. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 4. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły.
 5. Cena obiadu dla uczniów wynosi 4 zł, a dla pracowników szkoły 6 zł. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności.
 6. Posiłki wydawane są w godzinach:
 • I tura w godzinach 1025 – 1045
 • II tura w godzinach: 1130 – 1150

           według ustalonego dla poszczególnych klas harmonogramu oraz z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa opracowanych na czas epidemii

           COVID-19.

 1. Opłaty za dany miesiąc należy dokonać drogą elektroniczną od 1 do 10 dnia każdego miesiąca „z dołu”, czyli za miesiąc miniony. Informacja o kwocie należnej do zapłaty będzie przekazywana rodzicowi/pracownikowi pisemnie – poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Dane do przelewu:

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 1. Południowa 2

28-210 Bogoria

Nr konta na które należy dokonywać wpłat: Bank PKO BP     32 1020 4926 0000 1102 0210 6391

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka(pracownika), klasa, szkoła, opłata za miesiąc ….

 

 1. Odpisu za nieobecność ucznia/pracownika w szkole dokonuje się za każdy dzień, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w pierwszym dniu do godziny 800 (telefonicznie - pod numerem 15 867 40 26 lub osobiście w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.

Opłata za obiad niezgłoszony do odpisu nie podlega zwrotowi.

 

 1. Istnieje możliwość wykupienia posiłków w określonych dniach tygodnia (dotyczy wyłącznie pracowników szkoły).
 2. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat za korzystanie z obiadów będą pobierane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

W przypadku powtarzających się i nieuregulowanych zaległości w płatnościach za obiady dyrektor szkoły pisemnym upomnieniem informuje rodzica o kwocie należnej do zapłaty.

 

 1. Posiłki wydawane w stołówkach mogą być finansowane przez:
 • rodziców (prawnych opiekunów) uczniów;
 • dotacji z budżetu państwa lub budżetu gminy;
 • wpłaty sponsorów.
 1. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłków, opłaty wnosi właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna.
 2. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej są zobowiązani do pozostawiania okryć wierzchnich w szatniach, a plecaków poza stołówką. Ponadto uczniowie powinni:
 • stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących i personelu stołówki;
 • zachować porządek podczas spożywania posiłków;
 • zachowywać się cicho;
 • szanować naczynia i sztućce;
 • naprawiać szkody wyrządzone celowo na stołówce;
 • obowiązkowo dbać o ład i porządek na stołówce.
 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz zasady bezpieczeństwa określone na czas epidemii COVID-19 określone w odrębnym dokumencie.
 2. Po skończonym posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. W czasie trwania posiłku zabrania się przebywania na stołówce osobom nieuprawnionym do spożywania obiadów.

                        

Postanowienia końcowe

 

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii.
 2.  Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia ucznia

Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia pracownika

Załącznik nr 3 - rezygnacja z obiadów